Ombudsdienst inschrijvingen

Elke initiatiefnemer een aanmeldingsprocedure organiseert, richt een ombudsdienst inschrijvingen in die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
  • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
  • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure

Een zuiver materiële vergissing: een materiële fout of een verschrijving, begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met de aanmelding en bij de werking van het aanmeldingssysteem, bv.een fout huisnummer intikken tijdens het aanmelden. Vereist is wel dat het een materiële fout of verschrijving betreft waarover nauwelijks discussie mogelijk is. Het betreft met andere woorden een onoplettendheid die met een eenvoudige precisering kan worden rechtgezet. Om een zuiver materiële vergissing te kunnen inroepen moet de betrokkene te goeder trouw gehandeld hebben.

Een technische fout: bv. het registratiesysteem dat uitvalt waardoor de betrokkenen zich niet kunnen registreren

Een uitzonderlijke situatie: een situatie waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor hij aanmeldt, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen.

 

Hoe dien je een klacht in?

Mail naar basisschool.aanmelden@vlaanderen.be voor meer informatie over de behandeling van klachten of vragen tot uitzonderlijke situatie.

 

Termijn

De ombudsdienst inschrijvingen behandelt enkel klachten of vragen die betrekking hebben op de aanmeldingsprocedure.

De aanmeldingsprocedure loopt af bij de start van de vrije inschrijvingen.

Klachten en vaststellingen die na de termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Voor de toepassing van de termijnen worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet meegerekend.

 

Informatie

Meer informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen voor dit initiatief kan opgevraagd worden via basisschool.aanmelden@vlaanderen.be